بزرگترین وبلاگ تخصصی آبزی پروری و فرآوری
World fisheries research organization

 
تاريخ : چهارشنبه چهارم اسفند ۱۳۸۹

رییس ، معاونین و مدیران ستادی مؤسسه

ریاست موسسه تحقیقات شیلات ایران
نام:عباسعلی
نام خانوادگی:مطلبی مغانجوقی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:بهداشت مواد غذایی
عضو هیئت علمی
آدرس: خیابان دکتر فاطمی غربی- جنب سفارت پاکستان - پلاک 297
تلفن:66945577
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:Motalebi@ifro.ir

 

معاون تحقیقاتی
نام:مصطفی
نام خانوادگی:شریف روحانی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:بیماریهای آبزیان
عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان فاطمی غربی،جنب سفارن پاکستان،پلاک297،مؤسسه تحقیقات شیلات ایران
تلفن:66919152
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:rohani@ifro.ir
 

معاون برنامه ریزی و پشتیبانی
نام:محمود
نام خانوادگی:معصومیان
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:انگل شناسی
عضو هیئت علمی
آدرس:تهران خیابان دکتر فاطمی غربی- جنب سفارت پاکستان - پلاک 297
تلفن:66946880
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:masoumian@ifro.ir 

 

 

 

مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست
نام:
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
آدرس:تهران خیابان دکتر فاطمی غربی- جنب سفارت پاکستان - پلاک 297
تلفن:66945577
نمابر:66944003
پست الکترونیکی:
 

 

 

مشاور رئیس مؤسسه
نام:
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک297
تلفن:66919134
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:
 

 

مشاور رئیس مؤسسه
نام:
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان دکتر فاطمی، جنب سفارت پاکستان،پلاک297
تلفن:66918001-66945141
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:
 

 

مشاور رئیس مؤسسه و مدیر حقوقی
نام:علی
نام خانوادگی:سلیم جو
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی:حقوق قضایی:
آدرس:خیابان دکتر فاطمی، جنب سفارت پاکستان،پلاک297
تلفن:66918001
نمابر:66944003
پست الکترونیکی:
 

رییس بخش آبزی پروری
نام:عباس

نام خانوادگی:متین فر

مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:بیولوژی

عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان دکتر فاطمی، جنب سفارت پاکستان،پلاک297
تلفن:66945140
نمابر:66420732
پست الکترونیکی
 :a_matinfar@hotmail.com

 

رییس بخش اکولوژی منابع آبی
نام:حسین
نام خانوادگی:نگارستان
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:اکولوژی دریا
عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان دکتر فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک297
تلفن:66945143
نمابر:66420732-22356524
پست الکترونیکی:
 hosseinnegarestan@yahoo.com

رییس بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایرآبزیان
نام:فرهاد
نام خانوادگی:کیمرام
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:بیولوژی دریا
عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک297
تلفن:66945145
66420732نمابر:
پست الکترونیکی:
 kaymaram@ifro.ir,keymaram_ifro@yahoo.com

رییس بخش فناوری زیستی
نام:نام:سهراب
نام خانوادگی:رضوانی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:ژنتیک مولکولی
عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک297
تلفن:66919134
نمابر:66420732
پست الکترونیکی: Rezvani@ifro.ir

 

IJFS رییس بخش بهداشت و بیماری های آبزیان و سردبیر مجله علوم شیلاتی ایران
نام:عیسی
نام خانوادگی:شریف پور
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:بهداشت و بیماری هایی آبزیان
عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان دکتر فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک 297
تلفن:66919152
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:isharifpour@yahoo.com
 

رئیس گروه اقتصادی و اجتماعی
نام:مهدی
نام خانوادگی:ایران
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
رشته تحصیلی:شیلات
آدرس:خیابان دکتر فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک 297
تلفن:66919151
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:
 am_iran1952@yahoo.com

 

رییس بخش استاندارد سازی و نظارت فنی
نام:نیما
نام خانوادگی:پورنگ
مدرک تحصیلی:فوق دکترا
رشته تحصیلی:محیط زیست-آلودگی دریا
عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان دکتر فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک 297
تلفن:66918007
نمابر:66945142
پست الکترونیکی:
 n_pourang@yahoo.com , n.pourang@agri-jahad.org

مدیر اطلاعات علمی
نام:محمدرضا
نام خانوادگی:حسینی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
رشته تحصیلی:بیولوژی دریا
عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان دکتر فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک297،مؤسسه تحقیقات شیلات ایران
تلفن:66916878
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:Hosseini@ifro.ir
 

سردبیر مجله علمی شیلات
نام:جمیله
نام خانوادگی:پازوکی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:انگل شناسی
عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان فاطمی غربی ،جنب سفارت پاکستان،شماره297
تلفن:66420731
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:pazooki2001@yahoo.com
 

مدیر برنامه ریزی و بودجه
نام:عباس
نام خانوادگی:توکل
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
رشته تحصیلی:مدیریت
آدرس:خیابان دکتر فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان ،پلاک 297
تلفن:66945141
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:abbas_4557@yahoo.coom

مدیر امور مالی
نام:مرتضی
نام خانوادگی:پارسافر
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
رشته تحصیلی:حسابداری
آدرس:خیابان دکتر فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک 297
تلفن:66945599
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:m_parsafar@yahoo.com
 

مدیر امور اداری و پشتیبانی
نام:میر مهدی
نام خانوادگی:طاهری
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:دامپزشکی
آدرس:خیابان دکتر فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک 297
تلفن:66918002
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:taherimm@yahoo.com

 

 

مدیر اداره فنی و مهندسی
نام:سیامک
نام خانوادگی:ایرانپور
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی:عمران
آدرس:خیابان دکتر فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک 297
تلفن:66944907
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:iranpour47@yahoo.com

رئیس اداره روابط بین الملل و سازمانهای تخصصی

نام:فریدون
نام خانوادگی:عوفی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

رشته تحصیلی:بیو لوژی دریا

عضو هیئت علمی
آدرس:خیابان دکتر فاطمی غربی،جنب سفارت پاکستان،پلاک 297
تلفن:66918000
نمابر:66944003
پست الکترونیکی:f_owfi@yahoo.com

رئیس روابط عمومی
نام:غفور
نام خانوادگی:شیخ
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
رشته تحصیلی:شیلات
آدرس:خیابان فاطمی غربی ،جنب سفارت پاکستان،شماره297
تلفن:66918008
نمابر:66918008
پست الکترونیکی:
  gh_sheikh@yahoo.com

 

روسای  پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به مؤسسه 

رییس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
نام:جاسم
نام خانوادگی:غفله مرمضی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:شیلات گرایش تغذیه
عضو هیئت علمی
آدرسپژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- صندوق پستی 866/61645
تلفن:3378164-0611
نمابر:3381449-0611
پست الکترونیکی:jmarammazi@yahoo.com
 

معاون پژوهشکده آبزی پروری جنوب

 نام:غلامرضا

نام خانوادگی:اسکندری

مدرک تحصیلی:دکترا

رشته تحصیلی:بیولوژی ماهیان دریایی
عضو هیئت علمی
آدرس:پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور- صندوق پستی 866/61645
تلفن:3378164-0611
نمابر:3381449-0611
پست الکترونیکی:g-eskandary @ yahoo.com
 

رئیس پژوهشکده میگوی کشور
نام:خسرو
نام خانوادگی:آیین جمشید
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:شیمی
عضو هیئت علمی
آدرس:بوشهر، کوی خواجه ها ، پژوهشکده میگوی کشور
تلفن:2526686-0771
نمابر:2522782-0771
پست الکترونیکی:
 khosrow_a@yahoo.com

 

معاون پژوهشکده میگوی کشور
نام:کامبیز
نام خانوادگی:خورشیدیان
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی:فیزیک
آدرس:بوشهر، کوی خواجه ها ، پژوهشکده میگوی کشور
تلفن:9-4549260-0771
نمابر:4549268-0771
پست الکترونیکی:khorshidian@gmail.com

 

رییس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
نام:محمد صدیق
نام خانوادگی:مرتضوی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:شیمی
عضو هیئت علمی
آدرس:بندر عباس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
تلفن:3340017-0761
نمابر:
پست الکترونیکی:Mseddiq1@yahoo.com

 

معاون پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
نام:رضا
نام خانوادگی:دهقانی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
رشته تحصیلی:بیولوژی ماهیان دریا
عضو هیئت علمی
آدرس:بندر عباس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
تلفن:333339-0761
نمابر:
پست الکترونیکی:rdehghany@yahoo.com
 

 رئیس مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور
نام:دانیال
نام خانوادگی:اژدری
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:
آدرس:چابهار- میدان شیلات – جنب اداره کل شیلات استان سیستان و بلوچستان – مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور چابهار
تلفن:2220450 -2220452 - 2220991 – 0545
نمابر:2220537 – 0545
پست الکترونیکی:

 

رییس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
نام:رضا
نام خانوادگی:پورغلام
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:بهداشت آبزیان ،گرایش ایمنی شناسی آبزیان
عضو هیئت علمی
آدرس:مازندران ساری فرح آباد
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
تلفن:1- 7-3462496 -0151
نمابر:3462495
پست الکترونیکی:r_pourgholam@yahoo.com

 

معاون تحقیقاتی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
نام:مهدی
نام خانوادگی:یوسفیان
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:شیلات ،گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد
عضو هیئت علمی
آدرس:مازندران ساری فرح آباد
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
تلفن:1- 7-3462496 -0151
نمابر:3462495
پست الکترونیکی:yousefianeco@yahoo.com

 

 

رییس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
نام:محمد
نام خانوادگی:پورکاظمی
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
رشته تحصیلی:ژنتیک مولکولی
عضو هیئت علمی
آدرس:رشت ، سد سنگر، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان
تلفن:5743721-0132
نمابر:5743722-0132
پست الکترونیکی:pkazemi_m@yahoo.com
 

معاون تحقیقاتی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری
نام:کریم
نام خانوادگی:مهدی نژاد
مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی
رشته تحصیلی:هیدروبیولوژی
عضو هیئت علمی
آدرس:رشت ، سد سنگر، انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان
تلفن:5743721-0132
نمابر:5743722-0132
پست الکترونیکی:K_mehdinejad@yahoo.com

 

رییس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
نام:مریم
نام خانوادگی:فلاحی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:بیولوژی دریا
عضو هیئت علمی
آدرس:بندر انزلی – غازیان-صندوق پستی 66
تلفن:3224055-3226400-0181
نمابر:3223070-0181
پست الکترونیکی:

  

 

 

 

رییس ایستگاه تحقیقات شیلاتی سفیدرود
 
نام:علیرضا
نام خانوادگی:ولی پور
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:تکثیر و پرورش آبزیان
عضو هیئت علمی
آدرس:بندر انزلی، پژوهشکده آبزی پروری (آبهای داخلی)، ایستگاه تحقیقات شیلاتی سفیدرود، ص پ 66
تلفن:01813224052، 01424222728
نمابر:: 981813223070+ ، 981424227757
پست الکترونیکی:Valipour32@yahoo.com Valipour@IRARI.IR ,

 

رییس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان  آبهای داخلی
نام:حسینعلی
نام خانوادگی:خوشباور رستمی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:دامپزشکی
عضو هیئت علمی
آدرس:گرگان ، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان داخلی
تلفن:2222601-0171
نمابر:2240290-0171
پست الکترونیکی:HK_Rostami@yahoo.com

 

معاون مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان  آبهای داخلی
نام:سعید
نام خانوادگی:یلقی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:شیلات
عضو هیئت علمی
آدرس:گرگان ، مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان داخلی
تلفن:2222601-0171
نمابر:2240290-0171
پست الکترونیکی:Saeed393@yahoo.com

رئیس مرکز ملی تحقیقات فراوری آبزیان
نام:سید حسن
نام خانوادگی:جلیلی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
رشته تحصیلی:علوم صنایع غذایی
عضو هیئت علمی
آدرس:مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، گیلان، بندرانزلی، کیلومتر 11 جاده آستارا، ص پ 1655-43145
تلفن:4282303 -0182
نمابر:2352271- 0182
پست الکترونیکی:jalilish@yahoo.com
 

 

معاون مرکز ملی تحقیقات فراوری آبزیان
نام:
نام خانوادگی:
مدرک تحصیلی:

آدرس:مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، گیلان، بندرانزلی، کیلومتر 11 جاده آستارا، ص پ 1655-43145
تلفن:4282303 -0182
نمابر:2352271- 0182
پست الکترونیکی

رییس مرکز تحقیقات ماهیان سرد آبی
نام:محمد
نام خانوادگی: صیاد بورانی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:شیلات
عضو هیئت علمی
آدرس:تنکابن ، کیلومتر18 جاده دو هزار ،مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی
تلفن:4562227-0192
نمابر:4562534
پست الکترونیکی:mohammad@yahoo.com

 

رییس مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا
نام:یوسفعلی
نام خانوادگی:اسدپور
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:فرآوری آبزیان
عضو هیئت علمی
آدرس: ارومیه ـ بندرگلمانخانه ـ کدپستی : 57135 صندوق پستی: 368 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
نمابر:4362728 ـ 0441
پست الکترونیکی:asadnazlo@yahoo.com

 

معاون مرکز مرجع آرتمیا در منطقه میانی و غربی آسیا
نام:میریوسف
نام خانوادگی:یحیی زاده
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:دامپزشکی
آدرس: ارومیه ـ بندرگلمانخانه ـ کدپستی : 57135 صندوق پستی: 368 مرکز تحقیقات آرتمیای کشور
نمابر:4362728 ـ 0441
پست الکترونیکی:yahyazadeh22002@yahoo.com
  

 

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی(شهید مطهری یاسوج

نام:عین الله
نام خانوادگی:گرجی پور
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:دامپزشکی - عضو هیئت علمی
آدرسیاسوج ،دشتروم،کیلومتر 26 جاده یاسو-ج گچساران،صندوق پستی 385/75914 
نمابر:24665314-0741

تلفن:5-246513-0741

پست الکترونیکی:

رییس ایستگاه آب شور
نام:احمد
نام خانوادگی:بی طرف
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:فیزیولوژی
عضو هیئت علمی
آدرس:یزد-بافق-کیلومتر 100 جاده یزد-بافق-ایستگاه تحقیقات شیلاتی آب های شور داخلی
تلفن:4229592-0352
نمابر:4229592-0352
پست الکترونیکی:a-btrf@yahoo.com

 

رییس ایستگاه قره سو

نام:یوسف
نام خانوادگی:ایری
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی:
آدرس:گلستان ،بندر ترکمن ،قره سو ،ایستگاه تحقیقاتی قره سو
تلفن:4262350-0172
نمابر:4262354-0172
پست الکترونیکی:yousef_er47@yahoo.com

رییس ایستگاه تحقیقات فناوری های نوین خجیر

نام:شهرام
نام خانوادگی:دادگر
مدرک تحصیلی:ذکترا
رشته تحصیلی:شیلات ،تغذیه آیزیان
آدرس:بهران- کیلومتر12 انتهای بزرگراه شهید بابایی- غرب یه شرق پارک ملی خجیر
تلفن:09121963077
نمابر:66420732
پست الکترونیکی:sh_dadgar@yahoo.com

رییس ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرم تنان خلیج فارس- بندرلنگه
نام:غلامرضا
نام خانوادگی:ارگنجی
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم
رشته تحصیلی:
آدرس:بندر لنگه بلوار جانبازان ،کوچه بیمارستان بهشتی ، جنب اداره شیلات لنگه ،ایستگاه تحقیقات شیلاتی نرمتنان خلیج فارس
تلفن:07622242129
نمابر:07622224913
پست الکترونیکی:
arganji_r@yahoo.com 

 

رییس ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه آبزیان و غذای زنده (ساحل غازیان)

نام:داوود
نام خانوادگی:طالبی حقیقی
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی:تغذیه ماهیان
آدرس:گیلان – بندر انزلی – ایستگاه تحقیقات تخصصی تغذیه آبزیان و غذای زنده (ساحل غازیان)
تلفن:3222822 و 3235450- 0181

رییس ایستگاه تحقیقات شیلاتی و اکولوژی دریای خزر-خیرود

نام:غلامرضا
نام خانوادگی:سالاروند
مدرک تحصیلی:لیسانس
رشته تحصیلی:زیست شناسی
آدرس:نوشهر- خیرود- ایستگاه تحقیقات شیلاتی و اکولوژی دریای خزر
تلفن:01913152558- 01913153295
نمابر:01913152559
پست الکترونیکی:gsalarvand@yahoo.comارسال توسط بهادر صفی خانی قلی زاده

پیج رنک

آرایش

bsfortunate